วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

แนวนโยบายการบริหาร จัดการและพัฒนาการศึกษา


สวัสดีครับ พี่ น้อง เพื่อนครู ผู้บริหาร ที่เคารพ
ในช่วงวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมาผมและคณะทีมงานรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มโรงเรียน แต่ละอำเภอ ได้ออกพบปะเพื่อนครู ผู้บริหาร ตามโครงการนิเทศสัญจร ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดี ในการนี้ผมได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานที่ได้ออกแบบไว้ 6 เรื่อง ได้แก่
1. รุ่งอรุณวันใหม่ จะสร้างระบบการบริหารที่ยึดหลักการทำงานเป็นทีม การกระจายอำนาจการตัดสินใจ แก่คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในแต่ละอำเภอ
2. แลไปข้างหน้า จะนำพาทีมงานบริหารในทุกระดับสร้างมิติใหม่ในการบริหาร โดยการออกแบบการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานทุกด้าน ทุกเรื่อง ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย กระบวนการขับเคลื่อน โดยเน้นแนวทางการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามประเด็นในคำปฏิญญาลำน้ำมูลและแนวทางการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. ร่วมมือรวมพลัง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร สมาคม ชมรม และเครือข่ายการพัฒนาในทุกด้านอย่างจริงจัง
5. สรรสร้างไมตรี มุ่งสร้างความสมัครสมานสามัคคี และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทุกองค์กร อย่างจริงจัง
6. สู่จุดหมายปลายทาง มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จอย่างชัดเจน ตลอดทั้งศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ ยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานที่ดีเด่นเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งปณิธานเพื่อเป็นหนทางในการปฏิบัติ ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจ “ทำงานด้วยความขยัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ครองตนอย่างประหยัด เคร่งครัดในคุณธรรม เน้นย้ำการตรงต่อเวลา เฮฮาในบางโอกาส ไม่พลาดการหาความรู้ เชิดชูความมีน้ำใจ” ในส่วนของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 10 ท่าน ได้มอบหมายความรับผิดชอบงานและรับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน ดังนั้นในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายอย่างจริงจังและจริงใจ
ในส่วนนโยบายและแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการต้องนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้กำหนดประเด็นสำคัญ ๆ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องเร่งรัดดำเนินการ ได้แก่
1. การเตรียมการช่วงเปิดภาคเรียน
- การรับนักเรียน
- การเก็บเงินจากผู้ปกครอง
- ความพร้อมของโรงเรียน/ครู
- ความพร้อมของนักเรียน
2. หลักสูตรใหม่
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การนำหลักสูตรไปใช้
- การติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตร
3. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
- โรงเรียนยอดนิยมสู่มาตรฐานสากล
- โรงเรียนดีใกล้บ้าน
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- โรงเรียนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
- โรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การคืนครูให้นักเรียน
- การพัฒนาครูทั้งระบบ
- การประเมินวิทยฐานะ
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สวัสดิการของครูและนักเรียน
- การลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
- อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
- การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. การสร้างความเข้มแข็งแก่ สพท. และสถานศึกษา
- การบริหารงานของเขตมัธยมศึกษา
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
- การประชาสัมพันธ์
- การสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการฯ
7. การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- การเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
- การพัฒนาคุณธรรม
- การพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย
- การป้องกันยาเสพติด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552 จะใช้ในโรงเรียนแกนนำ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคูเมืองพิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ และโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง กับโรงเรียนพร้อมใช้ตามเสนอสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา เสนออีก 11 โรงเรียน จะต้องช่วยกันศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางที่ทุกโรงเรียนต้องใช้ในปีการศึกษา 2553 ต่อไป โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเวบไซด์ http://academic.obec.go.th/curriculum44/.

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอความกระจ่างเรื่องให้ผู้สอบครูธุรการในลำดับที่ดีกว่าสามารถเลื่อกที่ลงทำงานใหม่ได้...ยังไม่เข้าใจทำไมต้องเลือกใหม่..สิทธิในการเลือกตามลำดับก่อนหลังของผู้สอบผ่านได้ถูกใช้แล้วไม่ใช่เหรอ..กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เป็นนโยบายที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าทำงานได้จริงทั้งหมด แต่คงต้องใช้ระยะเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่าย...ยังไงก้อขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการบริหารงานตามนโยบายนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ครับผมอยากได้ความหมายของ การจัดและการบริหารในด้านนโยบาย อาจารย์สามารถหาได้ไหมคับ