วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2552

ผอ.พบเพื่อนครูสวัสดีครับ พี่ น้อง เพื่อนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ชาวบุรีรัมย์ เขต 4 ที่เคารพทุกท่าน พบกันอีกวาระหนึ่งจากเดิมเมื่อ 27 กันยายน 2547 ถึง 12 มิถุนายน 2551 ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานกับท่านในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งช่วงนั้นผมได้รับความกรุณาจากทุกท่านเป็นอย่างดี ส่งผลให้มีการขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษาในความรับผิดขอบประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มาวันนี้ 3 เมษายน 2552 ผมได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับท่านอีก ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งแน่นอนภาระ ความรับผิดชอบสูงขึ้น หนักขึ้น แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านอีกเช่นเคย
ในช่วงนี้แม้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่โรงเรียนก็ต้องเร่งรัดดำเนินการโครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 2 – 3 ครั้ง ก็ขอให้โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดการดำเนินการแต่ละรายการให้ชัดเจนและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยเคร่งครัด หลังจากที่โรงเรียนได้รับโอนเงินงบประมาณไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ก็จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าชุดนักเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ไปดำเนินการจัดซื้อ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียน
2. จ่ายเงินให้นักเรียน โดยลงลายมือชื่อรับเงิน กรณีนักเรียนไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทน เพื่อไว้เป็นหลักฐานการจ่าย
3. แจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง เลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ และให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
4. ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน / ผู้ปกครอง
5. ดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง
6. สถานศึกษาตรวจสอบ หากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียน โดยที่นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ
7. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียนที่เหลือจากการดำเนินการแล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการค่าอุปกรณ์การเรียนเช่นเดียวกัน ต้องจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครอง นักเรียนไปเลือกซื้อตามความต้องการ ไม่จ่ายเป็นคูปอง หรือเป็นใบสำคัญ หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
1. ระดับก่อนประถมศึกษา เช่น กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ เป็นต้น
2. ระดับประถมศึกษา เช่น แบบฝึกหัด สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ วัสดุฝึก ICT เป็นต้น
3. ระดับมัธยมศึกษา เช่น สมุด ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT เป็นต้น
สำหรับในรายการค่าหนังสือแบบเรียนโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุโดยเคร่งครัด ที่สำคัญก็คือในการเลือกหนังสือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาจัดซื้อต้องพิจารณาผลการเสนอราคาแต่ละรายการ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องขอให้ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมที่เวบไซด์ สพฐ. ที่ http://www.obec.go.th/new/show_news.php?article_id=6633 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา http://evaluation.obec.go.th/free15/index.html และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของ สพฐ. http://www.obec.go.th/new/files_e-office/2009320143511.pdf และตัวอย่างแบบฟอร์มการดำเนินการ http://www.obec.go.th/new/store_files/2009320143534.pdf

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับ Blog ของท่านผอ.ธีรวุฒิ พุทธาการี ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนครูภายใน สพท.บร.4 อยากให้ทุก ๆ คนมีเว็บ ซึ่งทางเว็บมาสเตอร์ ได้ทำบล็อกเอาไว้แล้ว ที่ศูนย์บริการ One Stop Service ครับ

จาก
Webmaster ศูนย์บริการ OSSC

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากเห็นความเป็นธรรมของสพท.บร.4 ในการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน