วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สวัสดีครับ

           ผมได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง(รักษาราชการแทน)ผู้อำนวยการประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2556 โดยย้ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และได้เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่  12   พฤศจิกายน  2556  ซึ่งผมและครอบครัวได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้มีเกียรติหลายท่าน เช่น คุณหมอจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  ท่านนายอำเภอกันทรลักษ์  ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ เป็นต้น ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  เพื่อทำความรู้จักกันก่อนผมขออนุญาตแนะนำตัวกับทุกท่าน ดังนี้

ประวัติโดยสังเขป


ชื่อ
ภูมิลำเนา
วัน เดือน ปี เกิด
รับราชการ
การศึกษา

การดำรงตำแหน่ง

การอบรมและศึกษาดูงาน

นายธีรวุฒิ    พุทธการี
จังหวัดสุรินทร์
1   พฤษภาคม    2500
2   มิถุนายน   2520
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ครู     (2520 – 2528)
        ศึกษานิเทศก์   ( 2528  -  2533)
 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ  (2533  -  2534)
 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ  ( 2535  -  2536)
 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ  (2536  -  2547)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 2547  -  2549)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 2549  -  2552)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (2552  -  ปัจจุบัน)

 หลักสูตรนักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ)
 การจัดการศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป (กลุ่มแสกนดิเนียเวีย)

                     

                                                                                                                                   
          

กราบคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

(นายประทีป  กีรติเรขา)

เยี่ยมคารวะท่านนายอำเภอกันทรลักษ์
(นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์)

                            เหนือสิ่งอื่นใดกระผมขอฝากตัวกับทุกท่าน และขอรับใช้ทุกท่านด้วยความยินดี และที่สำคัญงานการศึกษาของเราจะบังเกิดผลตามที่คาดหวังหรือมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกท่าน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ   ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ที่ว่า “ปีแห่งการรวมพลังสร้างคุณภาพการศึกษา”  หรือ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ”   

ไม่มีความคิดเห็น: