วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผอ.พบเพื่อนครู


สวัสดีครับ พี่ น้อง เพื่อนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพทุกท่าน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สพฐ. ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาโครงการสำคัญซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP 2 (แผนพื้นฟูเศษฐกิจระยะที่ 2) ชึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ. สพท. และสถานศึกษาในสังกัดหลายโครงการ เช่น
• เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
• ลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
• สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
• พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน
• พัฒนาครูทั้งระบบ
• ปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา (โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
• โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
แต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของความสำเร็จก็คือการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ที่ทุกฝ่ายต่างก็เฝ้ารอคอยและติดตามผล ถ้าเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละโครงการแล้วก็จะพบว่ามีงบประมาณดำเนินการอย่างมหาศาลที่อยากให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมจากเวปไซด์ http://school.obec.go.th/techno/firt_sp2/
ส่วนหนึ่งของการสัมมนา ท่านเลขาธิการ สพฐ. คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้ฝากขอ้คิดสะกิดใจแก่ทุกท่าน ว่า
1. ทั้งหลักสูตรและโครงการตาม SP2 ถือเป็นการริเริ่มตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง แม้ว่าแผนดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยลงตัว แต่เชื่อว่าคงไม่พ้นประเด็นหลักๆ ที่ได้บรรจุในแผน SP2 และมีงบประมาณพร้อมขับเคลื่อนในทันที จึงขอให้ สพท. และโรงเรียนให้ความสำคัญในการบริหารหลักสูตรและโครงการ SP2 และช่วยกันติดตามดูแลให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม อย่าถือเป็นโครงการประจำที่จะปล่อยให้ดำเนินการไปตามระบบ
2. ในการดำเนินงานให้ได้ผลผู้บริหารทุกระดับจะต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของโครงการ เป้าหมายที่หวังจะให้เกิดขึ้น และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการต่างๆ มิใช่ดำเนินการแยกส่วนไปจากกัน เช่นโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูทั้งระบบและโครงการเสริมความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และทุกโครงการต้องเชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ผล
3. ทุกโครงการจะต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ และต้องชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ การบริหารโครงการเรียนฟรีที่ผ่านมาจะเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่า สพท. จะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการหรือไม่ หาก สพท. มีความล่าช้า มีเรื่องร้องเรียน หรือปัญหาอื่นใด พึงเตรียมแก้จุดอ่อนก่อนการเริ่มต้นโครงการ SP 2 ซึ่งมีทั้งปริมาณงาน ปัญหาและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหลายเท่า
4. ในการดำเนินงานตามหลักสูตร หรือโครงการ SP 2 ต้องจำแนกให้ชัดเจนว่าอะไรคือหลักการที่เป็นหลักที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ หากไม่เห็นด้วย หรือคิดว่ามีแนวทางอื่นที่ดีกว่า ควรหารือ สพฐ. ก่อน มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา เช่นที่เกิดในโครงการเรียนฟรีที่กำหนดให้จ่ายเงินสด และหลายโรงเรียนไปจ่ายเป็นคูปอง ในขณะเดียวกันก็มีรายละเอียดของโครงการที่ต้องการการพัฒนาต่อยอด หรือปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพในพื้นที่ เช่นที่กำลังเกิดในโครงการคืนครูให้แก่นักเรียน ภาระของ สพท. มิได้สิ้นสุดแค่การจัดส่งครูเข้าไปในโรงเรียน แต่ต้องติดตามดูแลว่าครูแต่ละคนได้ปฏิบัติงานตรงกับเจตนารมณ์ และที่สำคัญได้ส่งผลให้มีการลดภาระให้แก่ครูเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเรียนการสอนมากขึ้นหรือไม่ หลาย สพท. ที่มีการติดตาม ได้ช่วยปรับระบบวิธีทำงานของครูเหล่านี้ให้ตรงประเด็นขึ้น ในขณะที่หลาย สพท. ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนที่จะบริหารจัดการ ดูแลแบ่งเวลากันเอง ทำให้ครูที่ส่งเข้าไปไม่ส่งผลต่อการลดภาระครูผู้สอน
5. การบริหารตามโครงการนี้ ต้องมีการปรับระบบบริหารจัดการภายใน หรือเพิ่มกลไกในการบริหารงาน เช่นใน สพฐ. เองพบว่าโครงสร้างของสำนักวิชาการฯ ที่แบ่งตามหน้าที่เป็นกลุ่มหลักสูตร กลุ่มสื่อ กลุ่มวัดผล ไม่เอื้อต่อการหลอมรวมพลัง จึงได้ปรับโครงสร้างภายในให้มีสถาบันเพิ่มเติมทำนองเดียวกับสถาบันภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อดูแลกลุ่มสาระสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งยังต้องมีการประชุมระหว่างสำนักต่างๆ เพิ่มเติมจากการพบสัปดาห์ละครั้ง เพื่อประสานงานในรายละเอียดให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนกัน สพท. ควรพิจารณาโครงการและศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมของระบบให้สามารถรองรับโครงการดังกล่าวด้วย
6. ที่สำคัญ ต้องวางระบบกำกับติดตามดูแล โดยดิฉันได้ฝากความหวังเป็นพิเศษกับท่านรองฯ ผอ.สพท. ซึ่งมีจำนวนเพียงพอที่จะแบ่งพื้นที่ดูแลกันคนละ 10-20 โรงเรียนแล้วแต่กรณี จากประสบการณ์ในโครงการเรียนฟรีพบว่า สพท. ที่ได้รับความร่วมมือจากท่านรองฯ ช่วยกันติดตามดูแล ปัญหาจะน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย ในขณะที่พื้นที่ใด ท่านรองฯ ไม่ได้ติดตามใกล้ชิด หรือคอยให้เกิดปัญหาก่อนแล้วจึงเข้าไปดูแล จะเกิดปัญหาที่เป็นข่าวคราวร้องเรียนไปถึง สพฐ. ด้วยเหตุนี้ สพฐ.จะจัดการประชุมท่านรองฯ และหัวหน้ากลุ่มทุกคน โดยแยกจากภูมิภาคเพื่อมีโอกาสทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนและทั่วถึง
จากข้อคิดดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่าจากนี้ไป พวกเราทุกท่านคงต้องทำงานหนักขึ้น มีความชัดเจนในงานมากขึ้น และต้องเชื่อมโยงบูรณาการกับภาระงานที่เป็นงานประจำ โดยเฉพาะท่านเป็นผู้บริหารทุกระดับ ท่านเลขาธิการ ฯ ย้ำเน้นหลายข้อหลายประเด็น ในส่วนตัวผมเองก็คงต้องหวังพึ่งท่านเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นท่านรอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องช่วยกันตอบโจทย์ที่ท่านเลขาธิการ สพฐ. ตั้งไว้ดังนี้
1. ทำอย่างไรนักเรียนทุกคนจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ?
2. ทำอย่างไรให้ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพ
3. ทำอย่างไรให้ครูทุกคนเป็นครูคุณภาพ
4. ทำอย่างไรให้ผู้บริหารทุกคนมีคุณภาพ บริหารอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้นำทางวิชาการ
5. ทำอย่างไรให้ประชาคมมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจ และให้ความสนับสนุนโรงเรียน
โจทย์ทั้งห้าข้อเป็นโจทย์ที่พวกเราทุกคนใน สพฐ. ต้องตอบให้ได้ และถือเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคต
เราได้คิดโครงการให้โรงเรียนช่วยทำมามาก คงถึงเวลาที่จะหยุดฟังว่าสำหรับผู้บริหารที่มาประชุมและจะกลับไปเป็นวิทยากรให้แก่เพื่อนผู้บริหาร ได้ฝากข้อคิดว่า ผู้บริหารที่ดี มี 5 ระดับ ได้แก่
ระดับผู้บริหาร จาก From Good to Great, Jim Collins 2001
1. คนดีมีฝีมือ Highly Capable Individual
2. สมาชิกทีมที่มีคุณค่า Contributing Team Member
3. ผู้บริหารจัดการที่ดี Competent Manager
4. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ Effective Leader มีวิสัยทัศน์ มีประสิทธิภาพสามารถระดมพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
5. ผู้นำที่มีความยั่งยืน Sustainable Executive เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพแต่สามารถขยายผลไปสู่ผู้อื่น และสร้างผู้ที่จะมาสืบทอดงานให้ยั่งยืนต่อไป

สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดถึงเพื่อนครูที่เคารพว่าเราในฐานะที่กฎหมายกำหนดให้เราเป็นวิชาชีพชั้นสูง(แม้ว่าหลายอย่างยังเหมือนเดิม) สังคมก็ตั้งความหวังว่าเราคือผู้สร้างชาติ ผู้กอรปกู้ชาติ(ทั้งที่หนทางอาจจะยังมืดมน) ลองช่วยกันคิดทบทวนถึงบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราว่า เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูรุ่นใหม่ ต้องเป็นอย่างไร มีสิ่งใดที่ยังต้องพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นครูที่สมกับที่กล่าวข้างต้นบ้าง

ครู คือ บุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องอยู่กับผู้เรียนตลอดเวลา กระบวนการเรียนการสอนของครูจะต้องใช้กับเด็กนักเรียนทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เราจะทำให้เขามีความรู้ ความสามารถได้ โดยใช้หลักของเทเลอร์ คือ ครูที่ดี มีความตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพ มีความสามารถ เหมาะกับเป็นครูยุคใหม่.....สวัสดีครับ.

6 ความคิดเห็น:

boonsinee กล่าวว่า...

เรียนท่านผอ. ที่เคารพ

อยากให้มีการอบรมการใช้งาน E-Office ให้กับครูธุรการ

boonsinee กล่าวว่า...

เรียน สพท.บร.4 น่าจะมีการอบรมการใช้งาน E-Office ให้กับครูธุรการ เพราะ

** เพราะขณะนี้ครูธุรการบางโรงเรียน(ส่วนมากจะเป็น) ส่งงานทาง E-Office
แบบไม่ค่อยเข้าใจไม่ศึกษาวิธีการส่งให้ดี เวลาส่งงานชอบส่งให้โรงเรียนทั้งหมด
ทั้งๆที่งานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ได้รับ
ทำให้โรงเรียนสับสนและเกิดความรำคาญกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และ
การโพสต์ข้อความขึ้นกระดานข่าวส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานราชการ
ออกไปในแนวเรื่องส่วนตัวค่อนข้างมาก


***************

ขอความกรุณา สพท.บร.4 เสียสละเวลาจัดอบรมการใช้งาน E-Office
ให้กับครูธุรการทุกท่าน
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้แก่ครูธุรการ มากยิ่งขึ้น

** เหตุผลที่อยากให้จัดอบรมการใช้งาน E-Office เพราะ ช่วงอบรม 20 วัน
ที่ผ่านมาของครูธุรการที่โรงเรียนภัทรบพิตร ไม่ได้มีการสอนการใช้งาน E-Office
แบบถูกวิธี เพียงแต่สอนแบบพอผ่าน ๆ
ครูธุรการจึงไม่สามารถเข้าใจการใช้งานให้ถ่องแท้ได้ เพราะ โปรแกรม E-Office
ช่วยให้การทำงาน ของโรงเรียนที่อยู่ไกล ๆ จากเขต ของ สพท.บร.4 ได้สะดวกขึ้นมาก
กระชับรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าน้ำมันรถ เพราะบางที่ สพท.บร.4
ให้โรงเรียนส่งงานด่วน ๆ จะให้โรงเรียนขับไปส่งที่ สพท.บร.4 เลยมันก็ไปไม่ทันเวลา
เพราะฉนั้น การส่งงานทาง E-Office จึงช่วยโรงเรียนได้มาก ถ้าผู้ส่งงานทาง
E-Office เข้าใจวิธีการส่งแบบไม่รบกวนโรงเรียนอื่น ๆ

***************

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนท่าน ผอ.ที่เคารพยิ่ง
1.บทความที่ลงฉบับนี้น่าสนใจมาก แต่อยากอ่านหนังสือ
Good to Great จะหาอ่าน/ซื้อได้ที่ไหนช่วยแนะนำด้วย
2. โรงเรียนต้องการครูธุรการที่เป็นคนจริงๆ ไม่ใช่เครื่องจักร ช่วยพัฒนาต่อยอดให้ด้วยจะเยี่ยมมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีช่องดู TV
ควรเพิ่มช่องฟังเพลง
คลายเครียด

theerawut กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ