วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผอ.พบเพื่อนครู

สวัสดีครับ พี่ น้อง เพื่อนครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพทุกท่าน

ผ่านเลยวันเวลาสู่เดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นเดือนอันเป็นสิริมงคลยิ่งของชนชาวไทย ที่เราจะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งในปีนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2552 ก็ขอเชิญชวนพี่ น้อง เพื่อนครูที่เคารพทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ตามที่แต่ละอำเภอได้กำหนด ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอเป็นหลัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีบ้านพักในท้องที่อำเภอนั้น ๆ ร่วมพิธีในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ท่านผ่านมา ได้มีกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2552 ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานและช่วยเหลือ โดยเฉพาะท่านได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่ไปแข่งขันระดับภาคต่อไปด้วย

การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครู(ก.ค.ศ.) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ซึ่งได้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2552 และจะเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 โดยคณะกรรมการเลือกตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กำหนดหน่วยเลือกตั้งเป็น 3 หน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนพุทไธสง สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้อำเภอคูเมือง สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอคูเมือง หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์บริการอำเภอสตึก สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอสตึก และอำเภอแคนดง ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด คือ คณะกรรมการติดตาม ดูแล การสรรหา และการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ซึ่งมี ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธาน เพื่อที่จะเข้าไปดูให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งได้ใช้มาตรการต่างๆ ควบคู่กันไปทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ เพื่อเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนได้ถ้าพบว่ามีประเด็นใดที่ไม่ถูกต้อง โดยได้เน้นย้ำว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้รีบรวบรวม พิจารณาได้ทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้และ ก.ค.ศ. ก็จะใช้มาตรา ๙๓ ของพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลักในการกำกับดูแลการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม กล่าวคือ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้งใด อันมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทำการในลักษณะเดียวกัน การดำเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” จึงขอให้ทุกท่านพึงตระหนักและช่วยกันดำเนินการเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด การเลือกตั้งผู้แทนครูครั้งนี้ ครูจะได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับองค์กรอื่นๆ ในฐานะที่ครูเป็นต้นแบบ รวมทั้งให้สอดรับนโยบาย ๓ ดี/3D ด้วย.

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ได้เลขาธิการคนใหม่แทน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา แล้วนั่นคือ "ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์" ซึ่งงานที่สำคัญที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายและตั้งความหวังไว้คือ “การปฏิรูปการศึกษารอบสอง ซึ่งจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะยึด 3 เสาหลัก คือ คุณภาพโอกาส และการมีส่วนร่วม เป็นแนวที่จะบอกเป้าหมายและวิธีการทำงาน ซึ่งท่านเชื่อมั่นว่าผู้บริหารที่จะทำงานให้บังเกิดผลต้องเข้าใจปัญหาถึงแก่น คือ คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องดูตั้งแต่ต้นทาง หมายถึงว่า คุณภาพการศึกษาไทย จุดเริ่มต้นอยู่ที่การกำหนดจุดมุ่งหมาย และเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษา นอกจากนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ถือเป็นเป้าหมายนำทาง ซึ่งจากที่ผู้รู้มานั่งวิเคราะห์หลักสูตรกันก็พบว่ายังมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ในหลายวิชา เนื่องจากเราจัดหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน หมายถึงการกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียน ที่เน้นให้เกิดการยืดหยุ่นหลากหลาย เพียงแต่รู้จุดมุ่งหมายและนำไปสู่จุดหมายให้ได้ ซึ่งแนวทางนี้ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติคือความไม่พร้อมของครู รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนทำให้เมื่อจัดการศึกษาตามหลักสูตรก็ไปไม่ถึงเป้าที่วางไว้ ดังนั้น ก็ต้องปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น วันนี้เราจำเป็นต้องรีวิวหลักสูตรเพื่อตัดทอนให้เหลือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อจริงๆ และขจัดส่วนเกินออก เก็บเนื้อหาเฉพาะส่วนที่จำเป็นไว้ ซึ่งเป็นจุดที่ต้องมานั่งทบทวนหลักสูตรกันว่าจะทำอย่างไรให้กะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพ และเมื่อหลักสูตรชัดเจนก็ต้องไปดูความพร้อมครู อาจต้องจัดทีมดูแล ในกลุ่มสาระต่างๆ ประเมินศักยภาพความพร้อม พูดง่ายๆ คือ หากจะเดินทัพก็ต้องประเมินศักยภาพกองทัพว่ามีความเข้มแข็ง หรืออ่อนแอตรงไหน และก็จะต้องเติมเต็มเสบียง ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ”

สุดท้ายนี้เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 ขออำนวยอวยพรให้ “ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคา ภยันตรายทั้งปวง และสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย ประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ อีกทั้งโชคดี ตลอดปีและตลอดไป เทอญ”

ไม่มีความคิดเห็น: