วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551


เปิดโลกทัศน์ใหม่โดยการใช้ ICT ในการติดต่อสื่อสาร โดยผ่าน Blok ของสมาฃิกชิกใหม่ใน สพท.สร.3 เพื่อเป็สื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดทั้งเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น: